بازار عید بازار گرم

بازار عید رسیده مردم در بازار در تلاشند

بازار عید رسیده مردم در بازار در تلاشند

به گزارش خبرنگا رجوان فردا  از مرند بنابه تصاویر ارسالی مردم در جنب و جوش هستند .بازار با کثرت جمعیت مواجه است . بعضی ها از خرید خبر میدهند بعضی ها از سکوت در بازار ولی آنچه دیده میشود