رسانه های مخلف دولت سکوت اختیار کرده اند

با شروع گرانی سیاسی در سطح کشور که در راستای برنامه استراتژی IDF است رسانه های مخالف دولت سکوت اختیار کردند . و نخواستند امید را در جامعه رونق بخشند و دم از گرانی جهت ایجاد یاس قلم فرسائی کردند . اگر رسانه ریالی باشد نباید انتظار بیش از این داشت . رسانه های مخالف […]

با شروع گرانی سیاسی در سطح کشور که در راستای برنامه استراتژی IDF است رسانه های مخالف دولت سکوت اختیار کردند . و نخواستند امید را در جامعه رونق بخشند و دم از گرانی جهت ایجاد یاس قلم فرسائی کردند .

اگر رسانه ریالی باشد نباید انتظار بیش از این داشت . رسانه های مخالف دولت بدانند این سکوت در زمانی که تمام مسئولین اعم از دادستان و تعزیرات و اتاق اصناف و اداره صنعت ومعدن وتجارت و خبرنگاران مستقل دوش بدوش مردم در مبارزه با گرانفروشان شب و روز نداشتند  آنها را به سقوط خواهد کشاند مردم در ذهن خود و خاطرات این دوران را در اذهان خود نگه خواهد داشت