پیشنهاد دکتر میر هدایت #سیدمرندی به شورای شهرمرند

درضمن درصورت داشتن نقشه وبرنامه ای برای شکل وظاهر حووض باشی واینکه قراراست حووض باشی مرند به چه صورتی درآید لطفن شکل ویاماکت آنرا در رسانه ها منتشر نمایند تا ایرادات احتمالی توسط صاحب نظران بررسی ورفع گردد تا شاهد دوباره کاری وازبین رفتن بیت المال درسالهای آتی نباشیم.

پیشنهاد دکتر میر هدایت #سیدمرندی

اینجانب به عنوان یک شهروندمرندی وقدیمی ترین روزنامه نگار مرندی و مشاور فرهنگی شورای محترم شهر ، از اعضای شورای محترم شهر در خواست دارم که وقتی حال اتمام گودال مرکز تحت نام پاساژ زیرزمینی جواهر برعهده شهرداری مرندگذاشته شده است دقت فرمایند تا ضمن نظارت دائمی بر روند کیفی وکمی تکمیل پروژه از نظر مالی و زمانی و نحوه کاربرد مصالح بکاربرده شده، شاهد صحنه هائی همچون نشست سقف پاساژ درچندنقطه مقابل بوغدامئیدانی و یا ترکی مثل ترک پل هوائی و…. نباشیم.
درصورت نیاز برای این پروژه یک مهندس ناظر ویک حسابدار خارج از بدنه شهرداری انتخاب فرمائید.

درضمن درصورت داشتن نقشه وبرنامه ای برای شکل وظاهر حووض باشی واینکه قراراست حووض باشی مرند به چه صورتی درآید لطفن شکل ویاماکت آنرا در رسانه ها منتشر نمایند تا ایرادات احتمالی توسط صاحب نظران بررسی ورفع گردد تا شاهد دوباره کاری وازبین رفتن بیت المال درسالهای آتی نباشیم.

#سیدمرندی
۱۸فروردین ۹۸

نظرات خود را به #جوان_فردا ارسال کنید?
t.me/jjavanefarda