با اندکی #تفکر تفاوتها را احساس کنیم

#حسننژاد در کمیته برنامه ریری از #اختلاف و #درگیری در انتخابات ۹۸ میگوید❗️یعنی از غیب می گوید

با اندکی #تفکر تفاوتها را احساس کنیم


خانم #آقاپور در کمیته برنامه ریری #کارخانه میخواهد

#حسننژاد در کمیته برنامه ریری از #اختلاف و #درگیری در انتخابات ۹۸ میگوید❗️یعنی از غیب می گوید

قضاوت با شما

اخبار #مرند را از #جوان_فردا پیگیر باشید

?

t.me/jjavanefarda