شـــــریــعـــت / چرا ما را از شریعت خودمان دور نگهداشته اند؟؟

هر شریعتی که موید به حقیقت نباشد غیر مقبول است. وهر حقیقتی که مقید به شریعت نباشد غیر محصول است. شریعت جهت تکلیف خلق می آید و حقیقت از طریق و تصرف حق خبر می دهد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شـــــریــعـــت

چرا ما را از شریعت خودمان دور نگهداشته اند؟؟

نویسنده : رحیم اصیل میابی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی

شریعت در لغت به معنی جای آب خوردن ، جای برداشتن آب از رود ، طریق و روش ، دین و آئین پیامبران می باشد.

در اصطلاح عرفانی ، اعمال واقوال واحکامی است که حق تعالی به زبان پیامبر بر بندگان مقرر فرموده و موجب انتظام امور معاش ومعاد می گردد.

ابوالقاسم قشیری می گوید:

شریعت : امر به التزام عبودیت است و(حقیقت ) مشاهده ربوبیت.

هر شریعتی که موید به حقیقت نباشد غیر مقبول است. وهر حقیقتی که مقید به شریعت نباشد غیر محصول است. شریعت جهت تکلیف خلق می آید و حقیقت از طریق و تصرف حق خبر می دهد.

خواجه عبدالله انصاری در کشف الاسرار می گوید:

شریعت را تن شمر ، وطریقت را دل ، حقیقت را جان . اگر شریعت خواهی اتباع، واگر حقیقت خواهی انقطاع ، باقی همه صداع …شریعت چراغ است . شریعت بند است . حقیقت پند است . شریعت نیاز است .حقیقت ناز است. شریعت ارکان ظاهری است . حقیقت ارکان با طنی است . شریعت بی دردی است . حقیقت بی خودی است . شریعت خدمت است به شریطت . حقیقت غربت است به مشاهده ت . شریعت به واسطه است . حقیقت به مکاشفه است . اهل شریعت طاعت دار است . اهل حقیقت از خویش گریزان است  وبه یکی نازان . اهل شریعت در آرزوی خلد ونعیم باقی است اهل حقیقت گستاخ ومشغول به ساقی است . ابتدای حقیقت دردی است که باید پدید آیدو حسرتی تو را فرا گیرد، جهان فراخ برتو تنگ گیرد، اندرون پیراهن برتو زندان کند، آتشی در جانت زند، عطش در دل افکند. سوزبینی وسوزنده نه، شور بینی وشورنده نه. ( فرهنگ اصلاخات عرفانی)

شریعت آبشخور الهی است که آدمی با بهره گیری ازآن راه و رسم زندگی را که منتهی به( دوست )است فرا میگیرد وبا ( خود آشنائی ) و ( خودسازی ) خویش به خداشناسی میرسد.

بنابراین  انسان  متشرع ، از ذره ذره وجودش (بوی خدا) به مشام میزسد و (رنگ خدا) آشکار میگردد وسایر بندگان ، در سایه انوار درخشان آن ، به آبشخور حقیقت رهنمون می گردد.

پس، انسانی که به شریعت دست یافته ودر جستجوی حقیقت است وبه صلاح خویش وهمنوعان خود فکر میکند، از علم وفرهنگ وتاریخ ، در جهت اصلاح مردم وامور آنان قیام می کند وبا خودداری از خزیدن وبه زاویه های زهد نمائی وبازار صوفی گری ودرویش بازی ، با سلاح ایمان وعلم ، وارد کارزار زندگی میشود و با شرب مدام از سر چشمه لایزال الهی والهام  از شرع  و شرعیت خداوندی ، سرمایه عمر این جهانی را ، ذخیره زندگی دائمی  آن جهانی می نماید.

مرحوم دکتر علی شریعتی ، اسلام شناس  و جامعه شناس بزرگ قرن بیستم ایران و اسلام و به ویژه جهان تشیع ، نمونه بارز چنین انسان هایی است که پس از شناخت خود و مختصات محیطی که در ان زندگی می کند .عصری که در آن  می زیدف گام در مسیر ( خداشناسی) نهاده وبا توسل به تاریخ گهربار اسلام ف و آموزه های اصیل دینی ، و با مجهز شدن به سلاح علم وقلم وبیان واندیشه ، وارد میدان عمل گشته وانقلابی فکری در مقطع مشخصی از تاریخ ،  به وجود آورده مه تاثیرات این ((انقلاب بزرگ فکری واسلامی )) تاکنون ادامه داشته وخواهد داشت.

حال جهت کار بردی موضوعات شرعیت در سه قالب سیاسی ، مذهبی ، فرهنگی تقسیم بندی شده وعقاید شخصیت های بزرگ را در این راستا اورده خواهدشد.

افــوض امــری الــی الله ان الله بـصـیـر بـالـعبـاد