امروز : چهار شنبه 16 مارس 2016
تاریخ : 2016/03/16 - 14:27 ذخیره فایل ارسال به دوستان

قضاوت با مردم

قضاوت با مردم تاکی با احساسات مردم بازی خواهید کرد؟! جشن خود جوش یا تجمع ستادی انتخاباتی ؟ وجود بنرهای غیرمتولی وغیرقانونی درخیابانهای مرند ودرمسیرهرزندات ویکانات مبنی بر جشن شادی افتتاح کارگاه پمپاژوانتقال آب ارس به دشت هرزندات ویکانات وبیانیه فرماندار شهرستان مرند مارا برآن داشت تا به سوالاتی که از دوعمل الف :وجود بنرهابدون […]

قضاوت با مردم

تاکی با احساسات مردم بازی خواهید کرد؟!

جشن خود جوش یا تجمع ستادی انتخاباتی ؟

وجود بنرهای غیرمتولی وغیرقانونی درخیابانهای مرند ودرمسیرهرزندات ویکانات مبنی بر جشن شادی افتتاح کارگاه پمپاژوانتقال آب ارس به دشت هرزندات ویکانات وبیانیه فرماندار شهرستان مرند مارا برآن داشت تا به سوالاتی که از دوعمل الف :وجود بنرهابدون متولی وغیرقانونی ب: بیانیه فرماندار مرند سوالات ازاین قرار بود پاسخ پیدا کنیم؟
۱- آیا این بنرها غیر قانونیبود؟
۲- آیا درپشت این بنرها سوء استفاده تبلیغاتی وجودداشت؟
۳- چه کسانی این بنرها را بدون مجوز نصب کرده بودند؟
۴- آیا سابقه جشن گرفتن برای تجهیز کارگاه یک پروژه درمنطقه وجوددارد؟
۵- آیا این اولین کارگاه است که درپمپاژوانتقال آب ارس به دشت هرزندات ویکانات افتتاح می گردد؟تا جشن گرفته شود؟
۶- نکند این حرکات درراستای عوامفریبی بود؟
۷- اگر این بنرهاقانونی بودندچرا بادستور فرماندار پایین کشیده شده اند؟
۸- نکند بعضی ها این شهرستان را شهر بی کلنتر می شناسند؟
۹- هزینه این مراسم را چه کسی ویا کدام شرکت یا سازمان پرداخته کرده است؟
۱۰- آیا موضع گیری مقام ارشد منطقه درپایین کشیدن بنرها قانونی بود؟
چهت یافتن پاسخ به این سوالات وقانع کردن شائبه های ایجاد شده دردو موضوع فوق برآن شدیم/ با خبرنگاران سایت خبری جوان فردا درمعیت مدیر سایت خبری جوان فردا به محل مورد بنرها برویم.تا حقیقت را برای جامعه بیان نمائیم.
روز دوشنبه مورخه بود ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ راهی محل باصطلاح بنرهای غیرقانونی نامتولی شدیم.
با یک بزرگوار که دارای بیش از ۲۵۰راس گوسفند بود وتازه چای دم کرده بود هموار شدیم نشستیم که هوائی داشت وچه چای لذیذی بود جوانان همراه ما گفتند دست مریزاد چایتان خیلی خوشمزه است .
درددل آغاز شد گفت آنروز دراین محل نشسته بودم داشتم به گوسفندانم مینگریستم یهو دیدم ماشینهادارند به دشت تشنه آب ارس حمله ور شده اند ترسیدم نکند به مرند حمله شده اینهادارند به اینجا می آیند .چون بعضی از آقایان را دیدم هم منطقه ای هستیم ودرستاد یکی از کاندیداهای راه یافته به دوردوم که نفر دوم است کارمی کردنددارند بنر می زنندپیش انها رفتم خسته نباشید گفتم .سئال کردم این چیست ؟گفتند فردا باین منطقه آب می آید!! گفتم فردا .گفتند آری فردا .تعجب کردم فردا باران خواهد بارید آب می آید یا چی ؟ گفتند آب ارس به دشت هرزندات ویکانات می رسد.کنار کشیدم تعجب کردم .گفتم خدایا آب از فضا خواهد آمد یا اززمین؟؟چیزی نگفتم .فقط درپیش خود گفتم مارا چه فرض کرده اند.من یک چوپانم ولی خیلی مطالب جعلی را میدانم.
بایک کارگر مواجه شدیم که داشت کار می کرد گفتیم چکار دارید میکنید گفت برای سه روز آورده انداینجا کارکنیم اینجا چند دستگاه لودر وگریدر وبدفورد وجوددارد .
این کارگر از روستای گلین قیه بود گفت چندروز پیش داشتند اینجافیلم بازی میکردندسوال شد چه فیلمی گفت والله هواداران یک کاندیداداشتند شیرینی پخش می کردند که آب به منطقه هرزندات می آید.ولی خبری ازآب نیست وازلوله آب هم خبری نیست.یکسال طول میکشد تا این شرکت تجهیز بشود.
بایکی از اشخاص که نخواست اسمش فاش شود گفت از آخر اردیبهشت ماه۹۵کارگاه را تجهیز خواهیم کرداین دستگاههارا آورده اندتا قسط اول را که چند میلیاردتومان است راطبق قرارداد دریافت کنند.ازنظر عملیاتی کاری نخواهیم کرد.چون مسیر را تحویل نداده اند ودارند توپوگرافی انجام میدهند تا نقشه آن را تهیه وتحویل دهند.زمان براست . ولوله باینجا نیامده است .
شخص دیگر گفت من در چند کارگاه کارکرده ام برای افتتاح کارگاه آنهم بخاطر اخذ پول ناقص تجیهز شده وفقط چنددستگاه را آورده اندتاحال ندیده ام جشنی بگیرند؟!؟
ولی آنروز چندین نفر دیدم که ازستاد آقای کاندیدای دوم راه یافته به دوردوم رادیدم که دارند دراین برنامه فعال هستند به آنها گفتم این چه جشنی هست پاسخ دادند جشن مردمی جهت رسیدن آب به دشت هرزندات ویکانات .چون مرا کارگر فرض کردند با کم لطفی با من برخورد کردند منهم گفتم جشن ستادی بگوئید بهتراست چون ما میدانیم بعداز چهار سال آب به منطقه ما می رسد بیهوده جشن تبلیغی نگیرید.
یکی ازخبرنگاراه با آقای مهندس سجاد که درجلفا حضوردارندتماس گرفتند از مصاحبه با خبرنگار سرباززدند.گفتند باید اجازه بگیریم بعدا.
با بخشدار تماس گرفتیم جواب دادندما درجریان نیستیم.
مشاهدات خبرنگاران این بود که دو دستگاه صاف کن ویک دستگاه بیل مکانیکی وسه دستگاه شش چرخ باری وسه نفر را راس ساعت ۱۲ درمحل بنری ملاحظه کردیم .همه آنها بدون کارکردن پارک شده بود .وهیچ عملیات درراستای هدف پروژه ندیدیم.فردی بنام م خ گفت تجهیز کارگاه طول می کشد تا رسیدن آب سالها باید منتظر ماند.
ولی موضع جشن ، را میتوان جشن خودساخته ای ستادی نامید البته جشن نبود تجمع انتخاباتی ستادی بوده است وسوءاستفاده از نام کارگاه بود لذا بیانیه فرماندار نشان داد که شهرستان مرند دارای مسئولین هوشیار وبومی ودلسوز می باشد.بیانیه فرماندار قانونی وجهت جلوگیری از سوء استفاده کننده گان ازاحساسات مردم بوده است.
باتوجه به مطالب چهار موضوع ۱- بنرهای نامتولی وغیر قانونی ۲-بیانیه فرماندار -۳ گزارش مردمی.۴- مشاهدات خبرنگاران را درکنار هم چیدیم .تا قضاوت با مردم باشد.
ارسال دیدگاه

وارد شده به نام رحیم میابی. خروج »

ارسال دیدگاه