میدان نماز مرند همچنان نیمه ناقص

این میدان قرار بود در عید سعید فطر افتتاح شود

گزارش #جوان_فردا ازمیدان نمازمرند

آقای شهرداردست مریزاد

این میدان قرار بود در عید سعید فطر افتتاح شود

ولی همچنان باکارهای جزئی باقی است

#واقعیتها رادر #جوان_فردا بخوانیدوببینید
@jjavavanefarda