#اصناف_جلفا_باچشم_گریان ❗️❗️ ولی اعضای کمیسیون مناطق آزاد مجلس همراه با خانواده هایشان در #گردشگری به حساب #حیات_خلوتی_انتخابات ❗️❗️

حضور اعضای #کمیسیون_مناطق_آزاد_مجلس را به همراه #خانواده هایشان در #منطقه_آزاد_ارس که بصورت #محرمانه ❗️آمده اند گرامی میداریم ?

#اصناف_جلفا_باچشم_گریان ❗️❗️ ولی اعضای کمیسیون مناطق آزاد مجلس همراه با خانواده هایشان در #گردشگری به حساب #حیات_خلوتی_انتخابات ❗️❗️

حضور اعضای #کمیسیون_مناطق_آزاد_مجلس را به همراه #خانواده هایشان در #منطقه_آزاد_ارس که بصورت #محرمانه ❗️آمده اند گرامی میداریم ?

???????????????

#بازاریان_جلفا در انتظار #رونق_بازار ولی اعضای #کمیسیون_مناطق_آزاد_مجلس در سفر #سیاحتی

اگر این سفر کمیسیون مناطق آزاد مجلس به منطقه آزاد ارس یک سفر کاری است پس چرا محرمانه آمده اند ❓
اگر این سفر کاری است چرا قدمهای مبارک خانواده های اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس منطقه ازاد ارس را زیر پا گذاشته اند ؟❓
اگر این سفر کاری است پس خبرنگاران کو؟❓
نکند اعضای کمیسیون مناطق آزاد مجلس هم مانند نماینده قانونی از #خبرنگاران هراس دارند ؟❓
از #سخنگوی_کمیسیون مناطق آزاد مجلس میخواهیم #هدف از این سفر خانوادگی را هر چه سریعتر بیان کنند

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید و ببینید ???

T.me/jjavanefarda

@jjavanefarda