واحدپیشگیری دستگاه قضا در #بوته_نقد / #جانبازان از یاد رفته ‼️ / #کهنه_سربازان_کجایند ❓ / #بازنشستگان ( #کشوری و #لشگری و #کارگری ) را در یابید‼️

کارمندان و کارگران بازنشسته با توشه ای از تجربه بازنشسته میشوند ولی بعداز بازنشستگی هیچکس نمیخواهند از تجربیات این عزیزان استفاده کنند

? #واحدپیشگیری دستگاه قضا در #بوته_نقد

?از بیسکوت #ساقه_طلا تا #عصاره_جعلی در #خانه_ملت‼️

? #جانبازان از یاد رفته ‼️

? #کهنه_سربازان_کجایند ❓

? #بازنشستگان ( #کشوری و #لشگری و #کارگری ) را در یابید‼️

 

کارمندان و کارگران بازنشسته با توشه ای از تجربه بازنشسته میشوند ولی بعداز بازنشستگی هیچکس نمیخواهند از تجربیات این عزیزان استفاده کنند

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید و ببینید

 

مشروح چهار تحلیل در دست تنظیم است که بصورت همزمان انتشار خواهد یافت

t.me/jjavanefarda