محمد مصطفائی پیگیر وعده های عملی نشده حسننژاد

[ Photo ]
در این دیدار
محمد #مصطفائی به حسننژاد گفت کی شاهد عملی سدن یکی از وعده های داده ات خواهیم بود ❓

#جوان_فردا
معتقد است هیچ یک از وعده های حسننژاد در طول ۸ سال عملی نشده است

#جوان_فردا حق را به حسننژاد می دهد چون سر حسننژاد برای #خریدآهن و یا حضور در #بورس خیلی شلوغ است .و وقت ندارد به اصل وظیفه خود که نمایندگی است برسد

از طرفی وعده هایش از یادش رفته است.

از قدیم گفته اند

چه کسی حافظه ندارد❓

در این دیدار
محمد #مصطفائی به حسننژاد گفت کی شاهد عملی سدن یکی از وعده های داده ات خواهیم بود ❓

t.me/jjavanefarda

در این دیدار
محمد #مصطفائی به حسننژاد گفت کی شاهد عملی سدن یکی از وعده های داده ات خواهیم بود ❓

#جوان_فردا
معتقد است هیچ یک از وعده های حسننژاد در طول ۸ سال عملی نشده است

#جوان_فردا حق را به حسننژاد می دهد چون سر حسننژاد برای #خریدآهن و یا حضور در #بورس خیلی شلوغ است .و وقت ندارد به اصل وظیفه خود که نمایندگی است برسد

از طرفی وعده هایش از یادش رفته است.

از قدیم گفته اند

چه کسی حافظه ندارد❓

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید و ببینید?

t.me/jjavanefarda