نقش اسرائیل درانهدام پالایشگاه سعودی

اگردرمنهدم کردن پالایشگاه سعودی کشورثالث دست داشته باشد آن کشوربجز اسرائیل نمی تواندکشور دیگرباشد

نقش اسرائیل درانهدام پالایشگاه سعودی

باتوجه باینکه امریکاادعا می کندکشور ثالث درمنهدم کردن پالایشگاه بزرگ سعودی دست داردوعراق وایران رادر این موردنام برده اند
چرااستکبار جهانی این کشورثالث را فقط ایران وعراق نام برد؟
به نظر نویسنده این تحلیل اگرکشور ثالث درحمله به پالایشگاه سعودی دست داشته باشداین کشور قطعا اسرائیل خواهد بود
چون اسرائیل ازترس خودمیخواهد کشورهای همسایه ونزدیک خودرابا جنگ مشغول کند تاجنایتهای خودرادر فلسطین وغزه ادامه دهد

اسرائیل ۲۵سال راروزشماری می کند
امام خامنه ای عمرباقی کشورغاصب اسرائیل را ۲۵ سال اعلام فرموده اند
وچندسال ازاین پیام رهبرایران گذشته است وعلامت های بزرگی درنابودی اسرائیل درجهان دیده میشود

لذا نتانیاهو بعدازمتلاشی شدن گروه ب سخت سردرگم شده است وحرکات ناشیانه او نشان ازاثرداغ کلام امام خامنه ای دروجودنتانیاهو ودردل سیاسی استکبار جهانی است
پس نبایدازیادببریم که درجهان اسلام و جهان سیاست تمام تروریستها تربیت یافته استکباربه مرکزیت اسرائیل است
پس اگردرمنهدم کردن پالایشگاه سعودی کشورثالث دست داشته باشد آن کشوربجز اسرائیل نمی تواندکشور دیگرباشد

#ر_میابی
@jjavanefarda