پروژه جواهر مرند دریک نگاه

این روند بهترازآن است که هیچیک از وعده های حسننژاد عملی نشده است

پروژه #جواهر دریک نگاه

یکماه یادوماه تاخیردرپروژه جواهر خلاف وعده نیست
هرچتد برای دورپنجم شورا سخنی داریم ولی بایددرموردپروژه #جواهر که باریاست دکتر یحیوی شروع ودرسال دوم صندلی ریاست به سردار علیپور سپرده شدودرسال سوم به مهندس آخوندی رسید
درهردوره هیات رئیسه شورا و اعضای شورای اسلامی شهر مرند دغدغه فکری شان حل معضل پروژه جواهر بود ولی باید گفت فرصت طلبان انتخاباتی بعداز ۷سال با جمع کردن بعضی از یاران انتخاباتی خود ار روستای شان با دادن شعارهائی از پیش تعیین شده خواستند با ناکارآمد نشان دادن شورا آنرا امنیتی کنند
هوشیاری رسانه های مردمی دلسوز با دفاع از حریم شورا این توطئه را افشا کردند
شورا تصمیم خودرا با حمایتهای امام جمعه و فرماندار وشورای تامین گرفت و قرار بود در آخر شهریور مسقف سازی تمام شود به علتهای مختلف بخصوص عدم پرداخت مبلغ وعده داده نشده از سوی سازمان همیاری شهرداریها ممکن است مسقف سازی دوماه دیرتراز وعده داده شده انجام گیرد
اشکال ندارد چون لااقل به چشم دیده میشود که عملیات انجام می گیرد
از طرفی این روند بهترازآن است که هیچیک از وعده های حسننژاد عملی نشده است
#جوان_فردا
@jjavanefarda