پسماند مرند در ابهام

بعداز گذشت ۴ سال از واریزی مبلغ یک میلیارد تومان جهت ساماندهی پسماند شهرستان مرند از سوی دولت مبلغ یک میلیارد تومان به شهرستان مرند تحصیص یافته بود و به حساب شهرداری کشکسرای واریز میشود 
ولی بعداز گذشت ۴ سال هنوز هم که هنوز است از سرنوشت این اعتبار خبری نیست 

بعداز گذشت ۴ سال از واریزی مبلغ یک میلیارد تومان جهت ساماندهی پسماند شهرستان مرند از سوی دولت مبلغ یک میلیارد تومان به شهرستان مرند تحصیص یافته بود و به حساب شهرداری کشکسرای واریز میشود
ولی بعداز گذشت ۴ سال هنوز هم که هنوز است از سرنوشت این اعتبار خبری نیست