بداخلاقی نماینده موقوف !!!

  بداخلاقی موقوف !!! بیان قانون و انتشار نظر شورای نگهبان توسط یک خبرنگار که مدتها یکی از نماینده گان قانونی را حمایت میکرد موجب شد یکی از نماینده گان قانونی مانند گذشته با صدور بیانیه های پوشالی خبرنگاران را در نوک مثلث قرار دهد و با تهمتهای پوشالی خبرنگارانی را تا دیروز خبرنگار نما […]

 
بداخلاقی موقوف !!!

بیان قانون و انتشار نظر شورای نگهبان توسط یک خبرنگار که مدتها یکی از نماینده گان قانونی را حمایت میکرد موجب شد یکی از نماینده گان قانونی مانند گذشته با صدور بیانیه های پوشالی خبرنگاران را در نوک مثلث قرار دهد و با تهمتهای پوشالی خبرنگارانی را تا دیروز خبرنگار نما و امروز خبرنگار خود را  ریالی تلقی کند البته اینچنین بداخلاقی نشان از چیست ❓نشان از واهمه نماینده از شفاف سازی امورات است نباید نماینده گان از شفاف سازی خوف داشته باشند  نباید چنین تلقی شود که قلم بدستان همیشه گوش به فرمان خواهند بود چون قلم  بیدار است ممکن است نویسنده در چند ایامی آنرا اجیر کند ولی در خلوت عشق به نویسنده خواهد گفت تا کی بچرخ تا بچرخیم . این جمله نویسنده را بیدار میکند و قلم را وادار میکند بنویس بنام خدایت که باید راست بنویسی و درست قضاوت کنید

بلی در ایام نه چندان گذشته برحسب تفکر دستوری یکی از مدیران مسئول پایگاههای خبری به مدت ۷ سال از یک نماینده حمایت کرده و در راستای تفکر سفارشی قلم فرسائی کرده و دروغهای آن نماینده را با لباس درستی به جامعه تزریق میکرد ولی امروز این خبرنگار و مدیر مسئول که دیروز اسیر ریال نبوده بلکه دستور سفارشی را اجرا می کرد امروز حقایق بیان می کند این حقیقت گوئی موجب شده نماینده قانونی تب بالا ببرد و تهمتهای ناروا را  نثار خبرنگار دیروز خود کند

بزودی #جوان_فردا این نماینده قانونی را جهت مناظره با خبرنگار مورد هدفش را در یکی از مساجد دعوت خواهد کرد تا حقایق بر مردم روشن شود

مشروح مطلب بزودی در #جوان_فردا

t.me/jjavanefarda