دیدارصمیمی سرهنگ پاسدار هنرور فرمانده سپاه مرند و شورای فرماندهی ناحیه و حوزه نصر بابسیجیان پایگاه شهید #جدی

دیدارصمیمی سرهنگ پاسدار هنرور فرمانده سپاه مرند و شورای فرماندهی ناحیه و حوزه نصر بابسیجیان پایگاه شهید #جدی

دیدارصمیمی سرهنگ پاسدار هنرور فرمانده سپاه مرند  و شورای فرماندهی ناحیه و حوزه نصر بابسیجیان پایگاه شهید #جدی

#جوان_فردا

 

t.me/jjavanefarda