سلسله بحثهای نقشه های استعمار در راه مبارزه با اسلام

یا میدانیم که اسرائیل در لغت عبری نام ( یعقوب )یکی از پیامبران بنی اسرائیل است و این دولت خائن _ دولت اسرائیل ) که دست پرورده استعمار بوده و قدم استعماردر خاک اسلامی است خود را ناگزیر از این می بیند که عناوین دینی بخود بسته و نسبت خود را به پیامبر بدهد❓‼️

 
سلسله بحثهای نقشه های استعمار در راه مبارزه با اسلام

قسمت دوم
آیا میدانیم ❓
آیا میدانیم که اسرائیل در لغت عبری نام ( یعقوب )یکی از پیامبران بنی اسرائیل است و این دولت خائن _ دولت اسرائیل ) که دست پرورده استعمار بوده و قدم استعماردر خاک اسلامی است خود را ناگزیر از این می بیند که عناوین دینی بخود بسته و نسبت خود را به پیامبر بدهد❓‼️
و بانهایت تاسف بعضی از زمامداران دولتهای اسلامی بیم دارند ویا شرم می کنند که آشکارا باسلام تصریح کرده ونسبت خود را باسلام بدهند تا چه رسد باینکه دولت خود را با عنوان دولت محمّدی و یا دولت اسلامی نام گزاری کنند واین است معنای روی گردانی و تخلف از اسلام .

ادامه دارد

#جوان_فردا

t.me/jjavanefarda