آیین نامه موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

[z]‌آیین‌نامه موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
‌ماده ۱ – وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان – که از این پس در این آیین‌نامه به
اختصار شورای هماهنگی نامیده می‌شود – عبارت است از:

آیین نامه موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

‌آیین‌نامه موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
۱۳۷۴٫۰۷٫۰۲ – .۸۲۰۵ت۱۴۲۰۵ه – ۱۳۷۴٫۰۷٫۰۳ – ۱
&‌آمار و سرشماری – پیمانکاران – سازمانهای دولتی – شهرداری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴٫۷٫۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۷۳۱٫۳۲٫۳٫۱ مورخ
۱۳۷۳٫۶٫۱۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک
شهرهای کشور – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب
نمود:
[z]‌آیین‌نامه موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
‌ماده ۱ – وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان – که از این پس در این آیین‌نامه به
اختصار شورای هماهنگی نامیده می‌شود – عبارت است از:
‌الف – برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک استان – که از
این پس در این آیین‌نامه به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود – در‌سطح استان.
ب – تدوین خط مشی و سیاستهای جامعه و هماهنگ استانی ترافیک درون شهری بر اساس
اهداف و سیاستهای ملی، منطقه‌ای و مصوبات شورای عالی.
ج – بررسی و تأیید طرحهای جامعه حمل و نقل و ترافیک درون شهری – که شرح خدمات آنها
به تصویب شورای عالی می‌رسد – و سایر مطالعات حمل و نقل‌و ترافیک لازم برای شهرهای
استان به منظور بررسی و تصویب شورای عالی.
‌د – هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای
عالی و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره‌وری فعالیتها.
ه – هماهنگی کلیه اقدامات حمل و نقل و ترافیک درون شهری با اقدامات مشابه
برون‌شهری استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط استانی و منطقه‌ای.
‌ماده ۲ – وظایف دبیرخانه شورای عالی عبارت است از:
‌الف – وظایف عمومی دبیرخانه‌ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسلات.
ب – امور مربوطه به جلسات شورای عالی از قبیل اعلام زمان تشکیل و لغو جلسه به
اعضاء تنظیم دستور جلسه، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه‌و صورت جلسه.
پ – ثبت، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای عالی.
ت – تهیه و جمع‌آوری اطلاعات لازم و انجام تحقیقات و پژوهش در زمینه حمل و نقل.
ث – ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل شهری در سطح ملی.
ج – ارایه شاخصها و معیارها و استاندارها و آمار و اطلاعات فنی و کارشناسی و
مدیریتی به شورای عالی.
چ – پیگیری تهیه و اجرای طرحهای جامعه حمل و نقل بر اساس اولویتهای مصوب.
ح – شناسایی و دسته‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی صاحب صلاحیت.
خ – تهیه و تدوین شرح خدمات در امر حمل و نقل.
‌د – ارایه خدمات فنی و تشکیلاتی و مشورتی به شورای هماهنگی استانها.
‌ذ – ایجاد هماهنگی لازم در کلیه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک درون شهرهای
استان و اقدامات مشابه برون شهری بر اساس مصوبات شورای عالی و‌شرایط استانی.
‌ر – برگزاری نشستها و نمایشگاه‌های تخصصی با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور نیل
به اهداف مذکور در قانون.
‌ماده ۳ – دبیرخانه شورای عالی زیر نظر دبیر شورا که با حکم رییس شورا منصوب
می‌شود، فعالیت می‌کند و محل آن معاونت امور هماهنگی عمرانی وزارت‌کشور است.
‌ماده ۴ – دبیر شورای عالی ریاست جلسات فرعی را که به منظور فراهم آوردن زمینه
اجرای مصوبات شورای عالی تشکیل می‌شود، بر عهده دارد و کلیه مکاتبات‌دبیرخانه با
امضای وی انجام می‌شود.
‌ماده ۵ – وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی عبارت است از:
‌الف – وظایف عمومی دبیرخانه‌ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسلات.
ب – امور مربوط به جلسات شورای هماهنگی از قبیل اعلام زمان تشکیل و لغو جلسه به
اعضاء تنظیم دستورجلسه، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در‌جلسه و صورتجلسه.
پ – تثبیت، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای هماهنگی.
ت – گردآوری آمار و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهرهای
استان.
ث – نظارت بر تهیه طرحهای جامه حمل و نقل شهرها.
ج – بررسی و ارزیابی طرحها و برنامه‌های مطرح شده.
چ – ارایه گزارش به شورای هماهنگی.
ح – انجام پژوهش و تحقیقات در امر حمل و نقل شهری.
خ – همکاری با دبیرخانه شورای عالی در زمینه تدوین و ارایه شاخص‌ها و معیارهای
لازم.
‌د – انجام امور کارشناسی جهت تدوین سیاستهای جامعه و هماهنگ حمل و نقل درون شهری
برای شهرهای استان بر اساس اهداف مصوب.
‌ذ – برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاه‌های لازمه در زمینه حمل و نقل و ترافیک
شهری در سطح استان با تصویب شورای هماهنگی.
‌ماده ۶ – دبیرخانه شورای هماهنگی زیر نظر دبیر شورا که با حکم رییس شورا منصوب
می‌شود، فعالیت می‌کند و محل آن معاونت امور عمرانی استانداری‌است.
‌ماده ۷ – دبیر شورای هماهنگی، ریاست جلسات فرعی را که به منظور فراهم آوردن زمینه
اجرای مصوبات شورای هماهنگی تشکیل می‌شود، بر عهده دارد و‌کلیه مکاتبات دبیرخانه
با امضای وی انجام می‌شود.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور