مکتب سلیمانی

مکتب سلیمانی مکتب آزادیخواهان جهان

 

مکتب سلیمانی الگوی جنگ ستیزان جهان

مکتب سلیمانی الگوی فرهنگ مقاومت
مکتب سلیمانی الگوی عدالت خواهان جهان
مکتب سلیمانی احیای فرهنگ عاشورا در کشورهای غیر مسلمان
مکتب سلیمانی مکتبی است بدون مرز
مکتب سلیمانی روزنه امید در جوامع مختلف

مکتب سلیمانی آزادی بدون قید شرط فلسطین اشغالی
مکتب سلیمانی ایجاد صلح و آشتی بین ادیان آسمانی
مکتب سلیمانی پیام آزادیخواهی به آزادیخواهان جهان
مکتب سلیمانی پیام جهانی شدن انقلاب اسلامی

#جوان_فردا
T.me/jjavanefarda

 

مکتب سلیمانی الگوی جنگ ستیزان جهان

مکتب سلیمانی الگوی فرهنگ مقاومت
مکتب سلیمانی الگوی عدالت خواهان جهان
مکتب سلیمانی احیای فرهنگ عاشورا در کشورهای غیر مسلمان
مکتب سلیمانی مکتبی است بدون مرز
مکتب سلیمانی روزنه امید در جوامع مختلف

مکتب سلیمانی آزادی بدون قید شرط فلسطین اشغالی
مکتب سلیمانی ایجاد صلح و آشتی بین ادیان آسمانی
مکتب سلیمانی پیام آزادیخواهی به آزادیخواهان جهان
مکتب سلیمانی پیام جهانی شدن انقلاب اسلامی

#جوان_فردا
T.me/jjavanefarda