نازنین امجدی یکی از خوشگل ترین نوه های میابی

نازنین و یاسمین و ال آی و شایلی

رحیم میابی ۴ نوه دختر دارد که اولین نوه اش نازنین فاطمه امجدی و یاسمین امجدی دومین نوه (دختری ) و ال آی میابی سومین و شایلی میابی دو نوه پسری می باشد