اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مرند نقل ومکان کرد

این ساختمان در شان مرند نیست

اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مرند نقل ومکان کرد

آدرس مرند خیابان المهدی اول خیابان امیرکبیر

ولی این ساختمان در شان مرند نیست‼️

وقتی این ساختمان را دیدم یک مثل قدیمی در ذهنم متجلی شد

سوزن همه را بزک می کند ولی خودش لخت می گردد‼️
به زبان ترکی ( ایّنً حامینی بًزًر ولی اوزی لوخت گزر )‼️

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda