دادستان مرند : ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به خانواده های زندانیان پرداخت شد .

علیپور از خیرین خواست امروز روز خیرات است روز مسابقه در عمل نیک است حتما با خیرات خود خانواده های آسیب پذیر را یاری کنید

۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به خانواده های زندانیان پرداخت شد .

به گزارش #جوان_فردا


دادستان مرند در مصاحبه با #جوان_فردا گفت ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به خانواده های زندانیان پرداخت شد .
محمد حسین علیپور افزود بجای جیره غیر نقدی در راستای اجرای فاصله گذاری به هر خانواده زندانیان ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به تعداد  ۲۰۰ خانواده پرداخت شده است .

علیپور از خیرین خواست امروز روز خیرات است روز مسابقه در عمل نیک است حتما با خیرات خود خانواده های آسیب پذیر را یاری کنید

#جوان_فردا
T.me/jjavanefarda